Creu Cysylltiadau a Chasglu Sgiliau: Myfyrdod ar y Labordy Datblygu Cyfryngau Cynhwysol

09/10/2023 | Inclusive Journalism Cymru

Gwelais hysbyseb y Labordy Datblygu Cyfryngau Cynhwysol ddiwedd mis Mehefin. Dyna oedd fy nghyflwyniad i Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, y trefnwyr y tu ôl i’r Lab. Fel newyddiadurwr hyfforddedig o leiafrif ethnig, yn brwydro i sefydlu troedle yn y diwydiant, roedd teitl y labordy yn atseinio’n syth gyda fi. Ar ôl darllen ymhellach,. daeth termau fel “busnes” a “sgiliau dylunio” i’r amlwg, gan fy arwain i ddechrau meddwl am eu cysylltiad â newyddiaduraeth. Fodd bynnag, nid oedd yr agwedd entrepreneuraidd ond wedi magu fy chwilfrydedd ymhellach, gan fy ysgogi i ymchwilio i weithgareddau penwythnos y Lab.

Entrepreneuriaeth

Yn ffodus, cefais fy newis i fynychu’r Lab. Dros dridiau, fe wnaethon ni ymgolli mewn meddwl entrepreneuraidd, egwyddorion dylunio, a modelau busnes. Er bod rhai o’r cysyniadau hyn yn ddieithr i ddechreuwyr fel fi, roedd eraill yn eu cael braidd yn gyfarwydd, yn enwedig y rhai â chefndir mewn rheoli sefydliadau neu fusnesau. Mantais uno’r holl fynychwyr oedd y cyfle i ofyn yn fewnblyg, “Pwy ydw i?”

Gosododd yr ymholiad hwn y naws ar gyfer y Lab. Drwy ddeall ein hunaniaeth a’n cymhellion, fe’n gorfodwyd i ystyried yr effaith drawsnewidiol yr oeddem yn ei dymuno ar gyfer y sector newyddiaduraeth a’r cyfryngau. Drwy ddeall ein hunaniaeth a’n cymhellion, fe’n gorfodwyd i ystyried yr effaith drawsnewidiol yr oeddem yn ei dymuno ar gyfer y sector newyddiaduraeth a’r cyfryngau. Nodi problem yw’r cam cyntaf mewn entrepreneuriaeth.

Bu siaradwyr uchel eu parch yn egluro sut i greu atebion a sicrhau cynaliadwyedd busnes. Gallai’r trafodaethau hyn fod wedi aros yn ddamcaniaethol, ond roedd mewnwelediadau byd go iawn gan arbenigwyr yn y diwydiant yn pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer. Amlygodd cyfraniadau gan Nafisa Bakkar Amaliah, Manjiri CareyBBC News Labs, Gary Rogers Fathm, Tchiyiwe Chihana, Sara Hill, a James Lock Opus, a Gill Wildman Upstarter Incubatorheriau a chyfleoedd y diwydiant. Bu eu profiadau yn amhrisiadwy, gan gynorthwyo ein hymgais i roi newid ystyrlon ar waith.

"Drwy ddeall ein hunaniaeth a’n cymhellion, fe’n gorfodwyd i ystyried yr effaith drawsnewidiol yr oeddem yn ei dymuno ar gyfer y sector newyddiaduraeth a’r cyfryngau."

Ka Long Tung

Ysgrifennwr

Cynhwysiad

Denodd y Lab garfan amrywiol: newyddiadurwyr o gwmnïau cyfryngau enwog, gweithwyr llawrydd, awduron, curaduron, ymgyrchwyr, podledwyr, a mwy. Roedd y cyfranogwyr yn hanu o gefndiroedd diwylliannol amrywiol, pob un yn dod ag anghenion, oedrannau ac arbenigedd unigryw i’r bwrdd. Yn wir i deitl y Lab, roedd y mosaig hwn o fynychwyr yn arddangos y gred y dylai diwydiant y cyfryngau fod yn hygyrch i bawb. Roedd uchelgais gyffredin i arloesi yn ein priod feysydd yn ein huno. Ehangodd rhyngweithio â chyfoedion fy nealltwriaeth o’r dirwedd “cyfryngol” helaeth, gan ddatgelu ei natur amlochrog.

Fe wnaeth trafodaethau anffurfiol, egwyliau rhwydweithio, a digwyddiadau arbennig, megis Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru a lansiad llyfr “Cymru & I”, feithrin cysylltiadau dyfnach Er gwaethaf ein harbenigedd amrywiol ym maes y cyfryngau, fe wnaethom ddarganfod pethau cyffredin, yn enwedig mewn adrodd straeon a chyfathrebu. Mae natur eang y diwydiant yn awgrymu nifer o gyfleoedd cydweithio, gan ein bod i gyd yn rhannu angerdd am naratifau ac yn meddu ar sgiliau amlbwrpas. Mae’r trefnwyr yn haeddu canmoliaeth am guradu amgylchedd cynhwysol lle teimlai pawb eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u clywed.

Ymhellach, tynnodd y Lab sylw at gyfleoedd yng Nghymru, gan droi ein cysyniadau yn realiti. Mae’n galonogol, yn enwedig i newydd-ddyfodiaid fel fi, i wybod nad yw ein cysylltiad â Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn ddiflas. Bydd eu cefnogaeth a’u harweiniad parhaus yn ddi-os yn llywio ein dyheadau a’n huchelgeisiau.

Gallwch ddilyn Ka Long ar Twitter / X neu ewch i’w wefan.