Cymerwch ran yn ein prosiect llyfrau ffeithiol

02/01/2023 | Inclusive Journalism Cymru

Eisiau bod yn awdur cyhoeddedig?

Un o amcanion Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru yw creu a chynnig cyfleoedd i’r rheini ohonom sydd efallai wedi cael ein gwthio i’r cyrion neu ein cau allan gan y diwydiant. Dyna pam rydym wedi partneru gyda Seren Books ar brosiect cyffrous a fydd yn cyhoeddi gwaith gan ddeg o’n haelodau.

Y syniad yw y bydd y broses mor agored, cynhwysol a chefnogol â phosibl. Mae’n agored i unrhyw un sy’n aelod o Inclusive Journalism Cymru , p’un a ydych wedi’ch cyhoeddi o’r blaen ai peidio. Mewn gwirionedd, clywed safbwyntiau a straeon newydd ac unigryw yw’r pwynt. Dyma sut y gallwch chi gymryd rhan.

Bydd “Cymru a minnau” yn gasgliad o ddeg o draethodau ffeithiol. Gallant ymwneud â bron unrhyw beth, ond dylent anelu at adlewyrchu rhywbeth diddorol ac unigryw o’ch profiad o fywyd cyfoes yng Nghymru. Rydym am adael y gwahoddiad hwn mor agored â phosibl, oherwydd yn aml y pethau gorau yw’r rhai mwyaf annisgwyl.

Sut bydd y llyfr yn edrych ac yn teimlo?

 • Bydd y llyfr 240 tudalen olaf yn cynnwys deg traethawd o tua 7000 o eiriau yr un
 • Dylai’r traethodau brocio’r meddwl a dal drych gonest i Gymru. Bydd pob syniad yn cael ei ystyried, ond fe allech chi ysgrifennu am:
  • Agwedd o’ch bywyd neu’r ardal lle rydych chi’n byw
  • Eich profiad neu syniadau personol eich hun
  • Safbwynt ar wahaniaethu neu gamliwio
  • Darn taith ar Gymru neu brofiad o fyd natur
 • Cyhoeddwr Saesneg yw Seren Books, felly dylai’r traethodau fod yn Saesneg. Rydym wrth gwrs yn archwilio cyfleoedd tebyg yn y Gymraeg
 • Bydd y llyfr yn cael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2023 neu o gwmpas y lle

Pa gefnogaeth fydd ar gael?

Byddwn yn darparu amrywiaeth o gymorth i’ch helpu i ddatblygu a chyflwyno’ch syniad. Mae hynny’n dechrau gyda sesiwn holi- ac-ateb am 7.30pm nos Lun 6ed Chwefror gyda’r tîm o Inclusive Journalism Cymru a Seren Books. Yno, byddwch chi’n gallu cwrdd â’r golygyddion, gofyn cwestiynau am y broses neu drafod syniad sydd gennych chi eisoes.

Byddwn hefyd yn cynnal “Dosbarth Meistr” ar ysgrifennu ffurf hir, am 7.00pm nos Fercher 15 Chwefror . Yno bydd gwesteion arbennig gwych, Suyin Haynes – Pennaeth Golygyddol gal-dem – a’r Awdur a’r academydd , yr Athro Charlotte Williams , yn ymuno â ni. Byddant yn rhannu eu cyngor arbenigol ar ddatblygu ac ysgrifennu traethodau ac erthyglau ffurf hir.

Os dewisir eich syniad ar gyfer y llyfr, byddwch yn cael eich cefnogi gan Olygydd ymroddedig o dîm Inclusive Journalism Cymru , a fydd yn gweithio gyda chi i sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i’ch helpu i gynhyrchu eich gwaith gorau posibl.

A fyddaf yn cael fy nhalu?

Oes. Mae’n bwysig i ni fod cyfranwyr yn cael eu talu am eu gwaith, felly bydd pob awdur yn derbyn £1200 am eu pennod o “Cymru a minnau”.

Beth yw'r amserlen?

 • 23 Ionawr – Ceisiadau’n Agored
 • 6 Chwefror – Digwyddiad Holi ac Ateb Ar-lein
 • 20 Chwefror – Ceisiadau’n cau
 • 27 Chwefror – Penderfyniadau wedi’u gwneud a phob ymgeisydd yn cael ei hysbysu yn fuan wedyn
 • 15fed Mawrth – Dosbarth Meistr Ysgrifennu Longform Ar-lein
 • 14eg Ebrill – Drafftiau cyntaf i’w cyflwyno
 • 5ed Mai – Drafftiau terfynol i’w cyflwyno
 • Mehefin/Gorffennaf – Cyhoeddir llyfr

Sut mae gwneud cais?

Gwyddom fod 7000 o eiriau yn llawer i’w ysgrifennu, ond rydym am wneud y cais yn rhan o’r broses mor hawdd â phosibl. Felly, yn syml, dywedwch wrthym beth yw eich syniad am draethawd drwy anfon enghraifft o sut olwg allai fod ar y ddau baragraff cyntaf, ynghyd â dau baragraff arall yn egluro thema(themau) gweddill y darn.

Dylai’r ddau baragraff cyntaf hynny roi syniad inni o arddull a dull eich ysgrifennu – felly byddai gwreiddioldeb, dawn a rhywbeth a fydd yn bachu sylw’r darllenydd yn wych.

Gall yr esboniad o’r themâu fod yn llawer mwy ffeithiol, gan nodi’r syniadau rydych am eu harchwilio a sut y gallech wneud hynny.

Ni ddylai cyfanswm cyfrif geiriau eich cais fod yn fwy na 500 o eiriau , felly cofiwch hynny. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y broses yn deg, tra hefyd ddim yn rhoi gormod o faich arnoch chi yn y camau cychwynnol.

Anfonwch eich syniad i info@inclusivejournalism.cymru erbyn 20fed Chwefror. Cofiwch, dim ond i aelodau Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru y mae’r cyfle hwn ar agor, felly defnyddiwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych i ymuno â’r rhwydwaith. Ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n aelod eto, mae’n hollol rhad ac am ddim i gofrestru a dim ond ychydig funudau mae’n ei gymryd !

Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y byddwn wedi gwneud penderfyniad, a byddwn yn ceisio cynnig adborth cefnogol i unrhyw un nad yw ei syniad wedi’i gomisiynu.

Os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i wneud y broses hon yn fwy hygyrch i chi, rhowch wybod i ni yn info@inclusivejournalism.cymru a byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i’r ateb gorau.

Cofrestrwch ar gyfer ein Holi ac Ateb

Ymunwch â ni ar-lein am sesiwn holi-ac-ateb gyda’r tîm o Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru a Seren Books i ddarganfod mwy am y broses, trafod syniadau a allai fod gennych a gofyn unrhyw gwestiynau.