Gwnewch gais nawr i fynychu ein Labordy Datblygu Cyfryngau Cynhwysol

26/06/2023 | Inclusive Journalism Cymru

Eisiau bod yn awdur cyhoeddedig?

Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru eisiau adeiladu sector newyddiaduraeth mwy cynhwysol a chynrychioliadol, ond ni fydd hynny’n golygu dim os nad oes gennym ni ddiwydiant i weithio ynddo.

Er mwyn sicrhau dyfodol iach i’r diwydiannau newyddiaduraeth a’r cyfryngau yng Nghymru, mae angen i ni adeiladu màs critigol o bobl o gefndiroedd a/neu hunaniaethau ymylol, a hefyd pobl sydd â’r sgiliau busnes a dylunio i helpu i yrru’r trawsnewid sydd ei angen arnom.

Dyna pam rydyn ni’n lansio ein Labordy Datblygu Cyfryngau Cynhwysolrhaglen sy’n darparu hyfforddiant, gweithdai rhyngweithiol a chymorth dilynol i unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am sut y gallwch chi roi hwb i’ch gyrfa yn y cyfryngau gydag ystod o entrepreneuriaeth, busnes, ymchwil a datblygu a dylunio cynnyrch sgiliau.

Mae’r Lab yn cael ei ddatblygu a’i redeg mewn partneriaeth â Startup Migrants, Media Cymru, PDR, a’r Sefydliad Materion Cymreig. Bydd yn gyfle i gysylltu ag arloeswyr y cyfryngau o bob rhan o Gymru, y DU ac Ewrop, i ddysgu am gyfleoedd ar gyfer datblygu pellach a chyllid, ac i ddod yn rhan o rwydwaith o bobl sy’n gweithio tuag at ddyfodol cyfryngau gwell.

Pryd?

  • Dydd Gwener 22 Medi (1600 – 1930)
  • Dydd Sadwrn 23 Medi (0930 – 1730)
  • Dydd Sul 24 Medi (1000 – 1600)

 

Bydd angen i chi fod ar gael i fynychu’r holl sesiynau.

Ble?

PDR
Ffordd Excelsior
Caerdydd
CF14 3AT

Hygyrchedd: Mae gan adeilad PDR fynediad deuol i brif fynedfa’r llawr gwaelod, ardal y ffreutur, labordy dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac ystafell ymchwil. Bydd yr holl weithgareddau yn cael eu cynnal ar y llawr gwaelod. Mae toiled / ystafell gawod hygyrch o fewn y brif fynedfa. Mae dihangfeydd tân trwy’r brif fynedfa neu ardal y ffreutur ac mae gan ddihangfa dân y ffreutur gyda ramp mynediad sy’n arwain at y pwynt tân brys. Mae lleoedd parcio ar gael yn yr adeilad, gan gynnwys mannau parcio hygyrch.

Beth?

Bydd y Lab yn gymysgedd o sgyrsiau a hyfforddiant gan ystod o arloeswyr cyfryngau ac entrepreneuriaid, ynghyd â chyfleoedd i ddatblygu sgiliau a phrofiad trwy gyfres o heriau rhyngweithiol lle byddwch yn gweithio ar syniadau ar gyfer cyfryngau mwy cynhwysol.

Bydd y rhaglen yn cael ei harwain gan Nicolai Strøm-Olsen a Maria Amelie o Startup Migrants, a’r Athro Andrew Walters a Jo Ward o PDR – sydd rhyngddynt yn dod â chyfoeth o brofiad ar draws entrepreneuriaeth, datblygu busnes, meddwl am gynnyrch a dylunio.

Mae gwesteion sydd wedi’u cadarnhau yn cynnwys:

Nafisa Bakkar: Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Amaliah, platfform sy’n ymroddedig i chwyddo lleisiau Merched Mwslimaidd. Mae Nafisa hefyd yn awdur y llyfr. “How to Make Money: An Honest Guide to Going from an Idea to a Six-Figure Business”.

Gary Rogers: Uwch Ymgynghorydd Strategaeth Ystafell Newyddion yn Fathm, cyn-sylfaenydd yr asiantaeth newyddion awtomataidd arloesol RADAR AI ac uwch olygydd yn y BBC ac ITN.

Manjiri Carey: Golygydd Newyddion yn BBC News Labs, sy’n arwain y tîm o newyddiadurwyr yn neorydd arloesi’r BBC. Cyn hynny bu Manijri yn gweithio yn y Western Mail, BBC Cymru a Sky News.

Tchiyiwe Chihana, Sara Hill a James Lock: Cyfarwyddwyr Opus Independents, menter gymdeithasol amlddisgyblaethol sy’n gweithio i adeiladu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol systemig Mae eu prosiectau yn cynnwys Now Then Magazine, Festival of Debate a Rhwydwaith Lab yr UBI.

Gill Wildman: Cyfarwyddwr Upstarter Incubator, sy’n defnyddio dylunio i gefnogi prototeipio cyflym o fusnesau newydd yn ogystal â chynhyrchion a gwasanaethau newydd.

Laoulu Alatise: Cynhyrchydd Ymchwil a Datblygu Cynorthwyol yn Media Cymru, yn cefnogi cynllunio a chyflawni prosiectau cynhyrchu cyfryngau ac ymchwil a’r llwybr i mewn i’r biblinell arloesi Media Cymru.

Bydd cyfle hefyd i gael mynediad at gymorth dilynol wedi’i deilwra os hoffech gyngor neu arweiniad pwrpasol yn y misoedd ar ôl y Lab.

Bydd y Lab yn cael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

Pwy?

Byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud cais os ydych yng Nghymru neu o Gymru ac yn gweithio ym maes newyddiaduraeth neu’r cyfryngau (neu’n hyfforddi i) a hoffem ddysgu mwy am sut i greu busnesau a chynhyrchion cynaliadwy. Byddwch yn dysgu ystod o sgiliau trosglwyddadwy ac yn cael cyfarfod a gweithio gyda grŵp anhygoel o entrepreneuriaid ac arloeswyr.

Nid oes ots a ydych chi’n llawrydd neu’n grëwr, yn fyfyriwr newyddiaduraeth neu’r cyfryngau, neu os oes gennych chi swydd yn y diwydiant. Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i’ch cefnogi ym mha bynnag rôl sydd gennych, a byddwn yn anelu at gymysgedd o tua 50:50 rhwng gweithwyr llawrydd/myfyrwyr a’r rhai sy’n gweithio i sefydliadau.

Dim ond i aelodau Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru y mae’r rhaglen ar agor, ond mae’n rhad ac am ddim i ymuno a gallwch gofrestru yma gyda’ch enw a’ch cyfeiriad e-bost yn unig, felly mae’n syml iawn.

Does dim prawf i fod yn aelod – os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa neu gyfrannu yna mae croeso mawr i chi.

A fyddaf yn cael fy nhalu?

Os ydych yn llawrydd neu’n fyfyriwr, byddwch yn cael cyflog o £300 i dalu am eich amser, ynghyd â theithio a llety am uchafswm o 3 noson os ydych yn byw ymhellach na 30 milltir o Gaerdydd.

Os ydych yn gweithio i sefydliad cyfryngau, disgwyliwn i’ch cyflogwr dalu’ch amser a’ch costau. Os credwch, am ba reswm bynnag, na fydd hyn yn bosibl, gallwn drafod hyn os cewch eich dewis.

Beth yw'r amserlen?

  • 15fed Mehefin – Ceisiadau’n Agor
  • 7fed Gorffenaf – Ceisiadau’n Cau 2pm BST
  • 14eg Gorffennaf – Penderfyniadau wedi eu gwneud a hysbysu ymgeiswyr
  • 1 Awst – Cyfranogwyr i sicrhau’r holl deithio a llety a archebir, gyda chefnogaeth gan Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru (i sicrhau gwerth gorau)
  • 1af Medi – Bydd y cyfranogwyr yn derbyn pecyn ymuno gyda manylion llawn y Lab
  • 22/23/24 Medi – Labordy Datblygu Cyfryngau Cynhwysol

Ble ydw i'n gwneud cais?

Gallwch wneud cais draw ar y Wefan Startup Migrants. Rydym wedi ceisio gwneud y broses mor syml â phosibl, a gallwch gyflwyno cais fideo neu sain os yw’n well gennych.

Rhowch wybod i ni (gallwch e-bostio silvia@inclusivejournalism.cymru) os oes angen unrhyw gefnogaeth gyda hynny neu os oes gennych unrhyw gwestiynau Rydym yn gwneud ein gorau, ond yn deall na allwn fod yn berffaith, felly rydym yn hapus iawn i weithio gyda chi i wneud ymgeisio mor hawdd â phosibl.