Pam fod angen i ni newid sut rydym yn cynrychioli budd-daliadau anabledd yn y cyfryngau

26/06/2024 | Inclusive Journalism Cymru

Fel rhywun sydd wedi mynd trwy’r cais am PIP (Taliad Annibyniaeth Bersonol) a LCWRA (Gallu Cyfyngedig ar gyfer Gwaith a Gweithgarwch Cysylltiedig â Gwaith) roedd sylwadau Rishi Sunak am “ddiwylliant nodiadau salwch” yn ddigalon iawn. Y teimlad hwn oedd y pwynt tyngedfennol ar ôl blynyddoedd o ddarllen nifer o erthyglau negyddol sy’n dilorni budd-daliadau anabledd.

Rhaid i awduron a newyddiadurwyr ailystyried sut y maent yn trafod system a gynlluniwyd i gefnogi ein hannibyniaeth a’n hymgysylltiad cymdeithasol. Mae eu gorsymleiddio a’u safbwyntiau anghyffyrddus yn gwneud anghymwynas â’r rhai sy’n dibynnu ar y gwasanaethau hanfodol hyn.

Rhaid sicrhau bod yr iaith a ddefnyddir yn gyfredol ac yn atseinio gyda’r cyhoedd. Er i “nodiadau salwch” gael eu hail-enwi’n swyddogol yn “nodiadau ffitrwydd” yn 2010, mae cyfeirio at “ddiwylliant nodiadau salwch” bellach yn teimlo fel rhywbeth i’w daflu’n ôl i’r trafodaethau gwarthus ynghylch buddion y cyfnod hwnnw. I’r rhai sy’n cofio’r portread negyddol o dderbynyddion budd-daliadau yn y cyfryngau, gall iaith o’r fath wneud ymgeisio am fudd-daliadau yn frawychus, gan deimlo’n aml fod yn rhaid i chi gyfiawnhau eich angen ar bob cam.

Yn bersonol, roeddwn yn betrusgar cyn gwneud cais am PIP er bod fy mhroblemau iechyd yn effeithio ar fy ngwaith. Roedd yn rhaid i ffrind fy annog i symud ymlaen, yn enwedig gan fod fy epilepsi yn fy atal rhag gyrru ac yn gwneud i mi ddibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Pryder arall yn ddiweddar yw’r ymchwydd o erthyglau sy’n honni, “Gydag unrhyw un o’r cyflyrau iechyd hyn, gallwch gael hyd at £700 y mis,” wedi’i ddilyn gan ganllaw gorsyml, delfrydol ar gyfer hawlio budd-daliadau fel PIP. Yn enwedig yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, gall erthyglau o’r fath greu disgwyliadau afrealistig ynghylch pa mor hawdd yw hawlio budd-daliadau a’r swm y gallai rhywun ei dderbyn. Gall y broses wirioneddol gymryd tua chwe mis o’r hawliad cychwynnol i’r taliad cyntaf, yn aml yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr herio penderfyniadau, a all ymestyn y cyfnod aros ymhellach.

Cymerodd fy mhrofiad fy hun dros flwyddyn, yn cynnwys asesiad cychwynnol, ailystyriaeth orfodol, ac yn olaf penderfyniad mewn tribiwnlys. Roedd y broses hon yn hynod o anodd, gan ofyn am 120 tudalen o nodiadau, ffurflenni a llythyrau.

"I’r rhai sy’n cofio’r portread negyddol o dderbynyddion budd-daliadau yn y cyfryngau, gall iaith o’r fath wneud ymgeisio am fudd-daliadau yn frawychus, gan deimlo’n aml fod yn rhaid i chi gyfiawnhau eich angen ar bob cam."

Sam Lewis

Ysgrifennwr

Agwedd bwysig arall i’w hystyried wrth drafod budd-daliadau anabledd yw’r cyfyngiadau ar sut y cânt eu darparu, megis trwy dalebau neu grantiau untro. Mae hyn yn arbennig o berthnasol pan wneir ymdrechion i annog pobl ag anableddau i chwilio am waith. Yn achos PIP, mae’r ffocws ar allu person i gyflawni tasgau dyddiol yn hytrach na’i allu i gael cyflogaeth. Ymddengys nad oes fawr o gydnabyddiaeth y gallai rhai pobl ddefnyddio’r budd-daliadau hyn i barhau i weithio.

Cyn derbyn PIP, roedd yn rhaid i mi gymryd diwrnodau i ffwrdd yn aml oherwydd bod fy anableddau yn cael eu gwaethygu gan y straen o weithio oriau llawn amser. Fodd bynnag, unwaith i mi ddechrau derbyn PIP a thrafod y goblygiadau ariannol gyda fy nghyflogwr, gallwn leihau fy amserlen waith i bedwar diwrnod yr wythnos. Roedd yr addasiad hwn yn fy ngalluogi i reoli fy nghyflyrau yn well, gan leihau fy nyddiau salwch yn sylweddol. Drwy gyfyngu ar sut y darperir PIP, mae’r llywodraeth yn cyfyngu ar allu derbynwyr i benderfynu pa gymorth sy’n grymuso eu hannibyniaeth orau.

Mae’n hanfodol osgoi awgrymu bod rhai cyflyrau iechyd meddwl, fel gorbryder ac iselder, yn ysgafnach nag eraill. Yn hytrach, dylai trafodaethau ganolbwyntio ar gymhlethdodau amrywiol cyflyrau iechyd meddwl ac argaeledd cymorth. Er bod rhai cyflyrau yn fwy cymhleth a llai o gefnogaeth, nid yw hyn yn lleihau’r ffaith y gall pryder ac iselder fod yn wanychol a hyd yn oed yn angheuol. Gall datganiadau cyffredinol am gyflyrau iechyd arwain pobl i leihau eu heffeithiau neu ddibynnu ar sylwadau sydd wedi dyddio. Er enghraifft, gallai dealltwriaeth gyfyngedig o anhwylder deubegwn ganolbwyntio ar fania ac iselder yn unig, gan anwybyddu sut mae byrbwylltra a’r math o anhwylder deubegwn yn effeithio ar fywyd bob dydd. Gall hyn effeithio ar asesiadau, yn enwedig os nad oes gan yr aseswr brofiad perthnasol, fel y digwyddodd i mi pan gynhaliwyd fy asesiad PIP gan ffisiotherapydd. Er ei fod yn addas ar gyfer cyflyrau corfforol, nid oedd hyn yn ennyn hyder ynghylch materion iechyd meddwl cymhleth.

Rwy’n gobeithio y bydd y safbwyntiau hen ffasiwn hyn yn perthyn i’r gorffennol cyn bo hir, ond gallwn ddysgu oddi wrthynt o hyd. Mae angen i ni wella sut rydym yn trafod pobl anabl a’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau, gan ddeall realiti’r broses ymgeisio, a defnyddio iaith gyfredol, gywir. Drwy ddyrchafu lleisiau’r rhai sydd angen budd-daliadau a sicrhau cynrychiolaeth deg yn y cyfryngau, gallwn helpu i greu byd lle mae pobl anabl yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli’n briodol ac yn deg.

Gallwch ddilyn Sam ar X a LinkedIn.