Partneriaeth gyda QueerAF: Mae gemau indie yn arwain y ffordd ar straeon cwiar, ble mae’r stiwdios mawr?

16/03/2024 | Inclusive Journalism Cymru

Ar ôl cael fy nhrochi ym myd gemau fideo ers y 1990au, rwyf wedi gweld yn uniongyrchol eu hesblygiad yn ddifyrrwch eang ei barch sydd bellach yn cynnig cynrychiolaeth LHDTC+ ar flaenau eich bysedd. 

Fodd bynnag, mae datgelu naratifau LHDTCIA+ yn aml yn golygu edrych y tu hwnt i’r awgrymiadau nodweddiadol ‘a argymhellir i chi’. Rwy’n deall arwyddocâd y gynrychiolaeth hon yn dda. 

Er bod dinasoedd fel Llundain a Bryste yn cynnal cymunedau hoyw wyneb-yn-wyneb ymroddedig, mae mwyafrif y lleoedd hyn yn bodoli ar-lein neu wedi’u cyfyngu i ddigwyddiadau undydd.

Mae byw yn Ne Cymru yn creu heriau o ran cael mynediad i fannau LHDTCIA+, gan fod y rhan fwyaf ohonynt yng Nghaerdydd. 

Felly, i lawer o unigolion cwiar, mae cynrychiolaeth mewn gemau fideo yn gweithredu fel esiampl hollbwysig. Mae hapchwarae, gyda’i hygyrchedd hawdd, yn cynnig modd i ddeall eich hun yn well neu i deimlo’n llai ynysig trwy adrodd straeon y gellir eu rhannu. 

Yng nghanol y dirwedd hon, mae corfforaethau hapchwarae mawr fel EA  yn pwysleisio eu hymrwymiad i greadigrwydd ac arloesedd, er gwaethaf diswyddiadau. Mae’r ymrwymiad hwn yn codi’r cwestiwn: A allai hyn baratoi’r ffordd ar gyfer cynnydd mewn naratifau LHDTCIA+ yn y dyfodol?

Ar ôl bod yn chwaraewr brwd ers y 1990au, rwyf wedi gweld cynrychiolaeth yn datblygu y tu hwnt i ganolbwyntio ar ddefnyddwyr gwrywaidd gwyn syth yn unig, gyda theitlau yn rhoi cynrychiolaeth LGBTQIA+ fwy cadarnhaol ar flaenau eich bysedd. Ond mae gan y diwydiant ffordd bell i fynd eto.

Mae adroddiad GLAAD diweddar yn datgelu, ymhlith chwaraewyr gweithredol o dan 34, fod un o bob pump (17%) yn nodi eu bod yn LHDTCIA+. Fodd bynnag, mae cynnwys LHDTCIA+ yn bresennol mewn llai na 2% o gemau consol (Playstation, Xbox, a Switch) a dim ond 1.7% o gemau SFW Steam. Mae’r gwahaniaeth hwn yn amlygu’r daith barhaus tuag at gynrychiolaeth gynhwysol yn y byd hapchwarae. 

Mae golwg agosach yn datgelu mai datblygwyr annibynnol sydd y tu ôl i’r mwyafrif o gemau LHDTCIA+, gan gynnwys teitlau sydd ar ddod. Mae gemau Indie yn amlwg ar restrau o gemau LHDTCIA+ gorau, gyda rhai, fel Baldur’s Gate 3 gan Larian Studios, yn cael llwyddiant prif ffrwd. 

Amlygodd fy ailymweliad o gêm 2013 Gone Home, a osodwyd ym 1995, y duedd hon. Yn y gêm, rydych chi’n darganfod nodyn gan eich chwaer, Sam, yn nodi ei habsenoldeb. Roedd triniaeth y gêm o stori garu o’r un rhyw, a ddatblygwyd gyda’r un gofal a dyfnder â’i chymheiriaid heterorywiol yn hytrach nag fel ychwanegiad brysiog neu funud olaf, yn atseinio’n arbennig â mi.

"Mae datgelu naratifau LHDTCIA+ yn aml yn golygu edrych y tu hwnt i'r awgrymiadau nodweddiadol 'a argymhellir i chi'. Rwy’n deall arwyddocâd y gynrychiolaeth hon yn dda. "

Sam Lewis

Ysgrifennwr

Roedd ailymweld â Gone Home fel oedolyn, ar ôl tyfu i fyny fel unigolyn cwiar yn y 2000au o dan Adran 28, yn cynnig adlewyrchiad calonogol o brofiadau a rennir. Mae mynediad i gemau o’r fath yn hanfodol er mwyn i unigolion ifanc LHDTCIA+ weld cynrychiolaethau y gellir eu cyfnewid ac i aelodau hŷn y gymuned ailymweld a theimlo’n llai ynysig yn eu profiadau. Gall ehangu naratifau LHDTCIA+ mewn hapchwarae gysylltu â’r rhai nad ydynt yn cael eu cynrychioli mewn ffurfiau eraill ar y cyfryngau.

Mae fy nhaith fy hun, o ddryswch y crysh cyntaf ar ddyn arall, i gadw copi’n gyfrinachol o’r cylchgrawn Attitude, yn adlewyrchu’r profiadau di-lais LHDTCIA+ y mae Gone Home yn cyffwrdd â nhw. Er nad yw’n ddi-ffael, mae’n enghraifft o effaith adrodd straeon gwirioneddol LHDTCIA+.

Nid yw’r llwybr hwn yn newydd i stiwdios mawr; Mae The Last of Us Naughty Dog a chyfres Dragon Age gan Bioware wedi cael eu canmol am eu cynrychiolaeth LHDTCIA+, gyda Dragon Age yn cynnig opsiynau rhamantus i gymeriadau â chyfeiriadedd rhywiol amrywiol.

Gyda gemau yn dod yn fwy hygyrch ar draws llwyfannau, gan gynnwys symudol, mae straeon LHDTCIA+ yn cyrraedd cynulleidfaoedd ehangach, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn gallu cymryd rhan mewn gofodau LHDTCIA+ bywyd go iawn. 

Mae nawr yn amser da i stiwdios mwy o faint groesawu’r arloesedd a ddangosir gan ddatblygwyr annibynnol. Gall naratifau LHDTCIA+ ffynnu ar draws pob genre, gan apelio at gynulleidfa eang o’u portreadu’n ddilys. Mae llwyddiant y sector indie yn dangos poblogrwydd, cariad a phroffidioldeb straeon cwiar, gan osod cynsail ar gyfer y diwydiant hapchwarae cyfan.

Mae’r erthygl hon yn rhan o bartneriaeth QueerAF a Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru sy’n ymroddedig i ddyrchafu newyddiadurwyr LGBTQIA+ Cymreig sy’n dod i’r amlwg ac sydd ar y cyrion.

Gallwch ddilyn Sam ar X a LinkedIn.

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr wythnosol QueerAF neu dewch yn aelod .