Partneriaeth gyda QueerAF: Mae ystyried hygyrchedd i bobl anabl yn hanfodol i aelodau gwledig o’r gymuned LHDBTCIA+ gymryd rhan

06/06/2024 | Inclusive Journalism Cymru

Fel rhywun sydd wedi byw yng Nghymoedd De Cymru a’r cyffiniau am y rhan fwyaf o fy mywyd, nid yw mynd i unrhyw le byth yn gyflym.

Os ydych chi’n anabl ac yn methu â gyrru mae hyn yn mynd yn anoddach fyth, yn enwedig os fel fi, y gorau sydd gennych chi yw bws bob awr – os ydych chi’n lwcus – i’r dref agosaf.

Pan fydd y rhan fwyaf o grwpiau LHDBTCIA+ wedi’u lleoli mewn dinasoedd fel Caerdydd ac Abertawe, gall bod yn berson LHDBTCIA+ anabl deimlo’n unig, yn enwedig yn byw mewn ardal fwy gwledig.

Er bod grwpiau sy’n dechrau canolbwyntio ar bobl anabl LHDBTCIA+, maent yn aml yn cael eu targedu at bobl iau a phobl ifanc yn eu harddegau. Nid oes lleoedd cymdeithasol ar gael i bobl anabl LHDBTCIA+ dros 25 oed lle gallwn feithrin cyfeillgarwch a bod yn rhan o’r ddwy gymuned.

Byddai hyd yn oed cael mynediad at allgymorth misol yn rhoi lle i ni rannu ein profiadau gyda phobl anabl LHDBTCIA+ eraill. Gall hefyd helpu i adeiladu rhwydweithiau cymorth ar gyfer pobl na fyddent fel arall yn cael y cyfle i wneud hyn.

Cymerwch ofalwyr LHDBTCIA+, lle mae gan 7 o bob 10 anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Byddent hefyd yn cael cyfle i deimlo’n llai ynysig ac wedi’u tynnu oddi wrth y cymunedau LHDBTCIA+ ehangach a’r anabl, oherwydd gallai bod yn ofalwr eu hatal rhag ymgysylltu ar lefel unigol.

Mae amrywiaeth o resymau pam y gallai rhywun ddod yn anabl yn oedolyn pan nad oedd yn flaenorol.

Un rheswm posibl fyddai cael diagnosis yn ddiweddarach mewn bywyd ac eisiau cael lle i’w ddeall yn well, fel cael diagnosis o ASD (Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth).

Gallai person arall ddod yn anabl yn ddiweddarach mewn bywyd, megis dod yn ddefnyddiwr cadair olwyn oherwydd anaf sy’n cael effaith hirdymor. Mae’n bosibl hefyd na allai rhywun ymgysylltu â’r gymuned LHDBTCIA+ pan oeddent yn iau, naill ai oherwydd eu bod wedi tyfu i fyny neu’n teimlo’n gyfforddus fel oedolyn.

Fel rhywun y dechreuodd ei siwrnai ASD yn 31 oed, rwyf wedi treulio llawer o amser yn sifftio trwy wybodaeth, cefnogaeth ac apiau gyda’r nod o helpu plant ifanc.

Er bod mannau cymdeithasol ar gyfer pobl anabl a LHDBTCIA+ yn anelu at fod yn gynhwysol ac yn groesawgar i bawb, nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu’r profiadau.

"Pan fydd y rhan fwyaf o grwpiau LHDBTCIA+ wedi'u lleoli mewn dinasoedd fel Caerdydd ac Abertawe, gall bod yn berson LHDBTCIA+ anabl deimlo'n unig, yn enwedig yn byw mewn ardal fwy gwledig."

Sam Lewis

Ysgrifennwr

Pan rwyf wedi mynychu grwpiau ar gyfer pobl anabl neu niwro-ddargyfeiriol o’r blaen, rwyf bob amser wedi teimlo na allwn siarad yn agored am fod yn cwiar ac anneuaidd. Oherwydd hyn bu fy arhosiad yn y grwpiau hyn yn fyrhoedlog neu o ganlyniad prin oeddwn yn ymgysylltu ag eraill.

O ran mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau LHDBTCIA+ yn gyffredinol, gall hyn fod yn anodd fel rhywun sy’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynd o gwmpas, a all fod naill ai’n annibynadwy neu sydd ag oriau cyfyngedig. Yn fy ardal leol roedd criw yn cyfarfod mewn caffi stad ddiwydiannol, sydd bron yn amhosib cyrraedd gyda’r amserlen bws dydd Sul y byddai angen i mi ddibynnu arni. Er fy mod wedi bod â diddordeb mewn mynychu grwpiau neu ddigwyddiadau, yn aml mae’r amser neu’r lleoliad mewn perthynas â thrafnidiaeth gyhoeddus wedi bod yn rhwystr i mi fynd.

Pan fydd rhywun yn wynebu’r ddau fater hyn, yn enwedig mewn ardaloedd llai trefol, gall arwain at deimlo’n ynysig ac ar wahân i’r ddwy gymuned.

Os caiff grwpiau cymorth eu cynllunio gyda phresenoldeb pobl LHDBTCIA+ anabl mewn golwg, gallwn helpu’r rhai sy’n teimlo’n unig ar hyn o bryd neu’n methu â bod mor weithgar yn y gymuned. Gallai hyn hefyd greu cynrychiolaeth o bobl mewn ardaloedd lleol, yn hytrach na gadael cymaint o LHDBTCIA+ anabl yn teimlo bod angen iddynt oresgyn y rhwystrau niferus o fynd i’r ddinas agosaf a llywio trafnidiaeth gyhoeddus. Drwy ystyried yr heriau a wynebir gan bobl anabl LHDBTCIA+ mewn ardaloedd gwledig gallwn ddechrau creu lleoliadau mwy hygyrch ac amrywiol i ni eu cyfarfod.

Gallai hyn fod yn ganolbwynt cymunedol lleol, yn siop goffi, neu’n ffurfio tîm mewn noson gwis. Wrth gael gwared ar rwystrau defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, megis cost ac amser teithio, gall pobl deimlo eu bod yn cymryd mwy o ran ac yn rhan o’r gymuned ehangach

Pan mai’r unig ffordd y gallwch chi gymryd rhan yw trwy ddal nifer o fysiau a gwirio sawl amserlen, gall fod yn ddigalon. Ond pe bai pobl a sefydliadau yn dechrau edrych y tu allan i’r dinasoedd gallem ni, fel pobl anabl LHDBTCIA+, gymryd mwy o ran. Byddem yn teimlo ein bod yn cael ein cynnwys yn wirioneddol ac yn gallu dod â syniadau newydd i’r bwrdd, gan roi ffordd i ni ddod o hyd i’n llawenydd cwiar yn nes at adref.

Mae’r erthygl hon yn rhan o bartneriaeth QueerAF a Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru sy’n ymroddedig i ddyrchafu newyddiadurwyr LGBTQIA+ Cymreig sy’n dod i’r amlwg ac sydd ar y cyrion.

Gallwch ddilyn Sam ar X a LinkedIn.

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr wythnosol QueerAF neu dewch yn aelod .