Y Twyll AI Fawr

01/02/2024 | Inclusive Journalism Cymru

Yn ddiweddar bûm mewn digwyddiad yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, a gynhaliwyd gan y Sefydliad Materion Cymreig a Chymru Greadigol. Roedd y digwyddiad yn gadarnhaol ar y cyfan, ac eto cefais fy synnu o glywed nad oes gan Gymru Greadigol bolisi ar feddalwedd Deallusrwydd Artiffisial (AI). Mae hyn yn nodedig o ystyried bod undebau’r ysgrifenwyr yr wyf yn perthyn iddynt eisoes wedi sefydlu polisïau ar y mater. Yn ogystal, roedd yn destun pryder bod nifer o siaradwyr wedi hyrwyddo AI fel menter addawol i Gymru fuddsoddi ynddi, gan anwybyddu materion posibl.

Nid yw’r hyn a alwn yn AI yn ddeallus iawn. Mae ChatGPT a rhaglenni tebyg wedi’u hyfforddi i adnabod ac ailadrodd patrymau. Fe’u defnyddir ym mhopeth o seryddiaeth i ddiagnosis meddygol i wneud celf. Mae ChatGPT wedi’i hyfforddi’n benodol i adnabod patrymau mewn iaith, ac fe’i gelwir yn fwy priodol yn Fodel Iaith Fawr (LLM).

Fel unrhyw ddarn arall o dechnoleg, mae gan AI ei le. Rwyf wedi fy nghyffroi’n arbennig gan y prosiect ym Mhrifysgol Kentucky sy’n defnyddio AI i geisio darllen y testun ar sgroliau carbonedig a adferwyd o dref Herculaneum, a gladdwyd gan lafa.. Mae defnyddiau eraill o AI yn llawer mwy pryderus.

Er enghraifft, dylai pawb fod yn bryderus am ddefnydd AI o adnoddau gwerthfawr. Mae angen llawer iawn o bŵer prosesu ar y feddalwedd. Er y gallai gwelliannau mewn technoleg helpu gyda hyn, mae twf cyflym AI yn debygol o arwain at gynnydd enfawr yn y galw am drydan. Mae wedi cael ei ddarogan y bydd systemau AI yn defnyddio cymaint o drydan â gwlad fach fel Iwerddon cyn bo hir (felly llawer mwy nag a ddefnyddiwn yma yng Nghymru).

Mae angen pwyllo o ran yr holl bŵer cyfrifiadurol hwn hefyd. Bob tro y byddwch chi’n gofyn cwestiwn i ChatGPT, mae’n defnyddio rhwng 10ml a 100ml o ddŵr. Yna mae angen elfennau prin i wneud y cyfrifiaduron. Mae chwilio am y rhain yn aml yn arwain at wrthdaro rhwng cwmnïau mwyngloddio a phobloedd brodorol.

"Mae wedi cael ei ddarogan y bydd systemau AI yn defnyddio cymaint o drydan â gwlad fach fel Iwerddon cyn bo hir (felly llawer mwy nag a ddefnyddiwn yma yng Nghymru)."

Cheryl Morgan

Ysgrifennwr

Mae hynny i gyd cyn i ni hyd yn oed ystyried sut mae AI yn gweithio, a beth mae’n cael ei ddefnyddio ar ei gyfer.

Mae gan gwmnïau cyfryngau rhyngwladol ddiddordeb mewn AI oherwydd eu bod yn meddwl y gall gymryd lle awduron, artistiaid ac actorion. Pam trafferthu talu unrhyw un i ysgrifennu llyfr pan allwch chi fwydo AI llenyddiaeth y byd a chael nofelau “newydd” gan Charles Dickens, Arthur Conan Doyle ac Agatha Christie bob blwyddyn? Materion fel hyn oedd y rhan fwyaf o’r streiciau diweddar gan awduron ac artistiaid yn Hollywood.

Mae yna ddadleuon y bydd defnyddio AI yn helpu papurau newydd rhanbarthol. Awgrymir y gall y feddalwedd gymryd drosodd llawer o’r gwaith caled o adrodd ac ysgrifennu o ddydd i ddydd, gan ryddhau newyddiadurwyr i wneud gwaith mwy diddorol ac effeithiol. Ond a fydd hynny’n digwydd mewn gwirionedd, neu a fydd perchnogion papurau newydd yn syml yn defnyddio’r feddalwedd fel esgus i dorri staff? Mae’r ymchwil academaidd ddiweddaraf yn awgrymu bod y galw am weithwyr llawrydd yn gostwng, a chyfraddau cyflog yn gostwng hefyd.

Wrth gwrs, rhaid inni gofio bod AI wedi’i hyfforddi’n bennaf yn Saesneg. Os daw AI yn rhan hanfodol o newyddiaduraeth, beth mae hynny’n ei olygu ar gyfer adrodd yn Gymraeg, neu yn unrhyw un o’r ieithoedd eraill a siaredir gan bobl yng Nghymru?

Dylem hefyd ystyried sut mae AI yn gweithio, a beth fydd hynny’n ei olygu i bobl o gefndiroedd lleiafrifol. Ni all AI ddefnyddio rheswm, dim ond system paru patrwm soffistigedig iawn ydyw yn ei hanfod. Er enghraifft, AI sydd y tu ôl i’r dechnoleg adnabod wynebau sydd bellach yn cael ei defnyddio’n eang gan heddluoedd yn y Deyrnas Unedig, er gwaethaf tystiolaeth ei bod yn llawer llai cywir ar gyfer pobl o liw, ac yn enwedig ar gyfer pobl Ddu.

Mae hyn yn rhannol oherwydd problem gyda sut mae’r systemau AI yn cael eu hyfforddi. Os na ddangosir llawer o wynebau Du i system adnabod wynebau, ni fydd yn dysgu gwahaniaethu rhyngddynt. Ond yn gyntaf mae’n rhaid i heddluoedd a’u cyflenwyr meddalwedd ofalu a yw eu hoffer yn rhagfarnllyd ai peidio. Os na wnânt, ni fydd yr offer hynny byth yn gwella.

Mae AI hefyd yn gweithio i atgyfnerthu naratifau diwylliannol amlycaf. Er enghraifft, pan ddefnyddir ChatGPT i ysgrifennu llythyrau argymhelliad, mae’n sylwi ar y rhagfarn rhywiaethol sydd gan lawer o bobl eisoes, ac yn ei atgyfnerthu. Nawr dychmygwch feddalwedd tebyg yn cael ei defnyddio i gynhyrchu newyddion, ar ôl cael eich hyfforddi ar allbwn tabloidau’r DU. Yn anochel, bydd erthyglau am Fwslimiaid yn derfysgwyr, am ieuenctid Du yn droseddwyr, am fenywod traws yn treisio, ac ati.

Ni all AI wahaniaethu gwirionedd oddi wrth anwiredd. Y cyfan y gallant ei wneud yw gwirio pa farn sydd fwyaf poblogaidd yn y data a roddwyd iddynt. Ond mae penderfyniadau a wneir gan gyfrifiaduron deallus yn aml yn cael eu credu’n rhy hawdd. Yn UDA mae un cwmni yswiriant iechyd yn defnyddio AI i adolygu hawliadau, er bod ymchwil yn awgrymu bod y feddalwedd yn anghywir 90% o’r amser.

Gallwch chi hyfforddi meddalwedd AI i osgoi rhagfarn, ond nid yw honno’n broses syml. Unwaith y bydd AI ar waith, bydd yn parhau i ddysgu o’r mewnbwn y mae’n ei gael. Mae’n ddigalon o hawdd “gwenwyno” AI trwy fwydo nonsens iddo. Mae’r holl hyfforddiant hwn a gwiriadau am ragfarn yn cymryd amser ac arian, a bodau dynol arbenigol gwirioneddol i’w cyflawni. Gallwch chi ddyfalu beth sy’n debygol o gael ei dorri y tro nesaf y bydd cyfranddalwyr y cwmni meddalwedd yn cwyno bod elw yn rhy isel.

Felly oes, mae yna bob math o ddefnyddiau cyffrous y gellir eu gwneud i feddalwedd AI. Ond mae ei ddefnydd mewn diwydiannau creadigol, ac yn y byd cyhoeddus, yn llawn perygl. Mae hynny’n rhywbeth y mae angen inni, fel gwlad, fod yn ymwybodol iawn ohono a’i ddilyn yn ofalus iawn.

Dilynwch Cheryl ar Mastodon.

Diolch i John Burn-Murdoch / Financial Times am y siart, sydd o’r papur gan Hui, Xiang a Reshef, Oren a Zhou, Luofeng, “The Short-Term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market” (Gorffennaf 31, 2023).