Rhagymadrodd

Gall y Wefan hon osod a chael mynediad at rai Cwcis ar eich cyfrifiadur. Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn defnyddio Cwcis i wella eich profiad o ddefnyddio’r Wefan. Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru wedi dewis y Cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu a’i barchu bob amser.

Mae’r holl Gwcis a ddefnyddir gan y Wefan hon yn cael eu defnyddio yn unol â Chyfraith Cwcis gyfredol y DU a’r UE.

Cyn i’r Wefan osod Cwcis ar eich cyfrifiadur, cyflwynir bar neges i chi yn gofyn am eich caniatâd i osod y Cwcis hynny. Trwy roi eich caniatâd i osod Cwcis, rydych yn galluogi Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru i ddarparu gwell profiad a gwasanaeth i chi. Gallwch, os dymunwch, wadu caniatâd i osod Cwcis; fodd bynnag mae’n bosibl na fydd rhai nodweddion o’r Wefan yn gweithredu’n llawn nac yn ôl y bwriad.

Defnydd o gwcis

Gall y Wefan hon osod y Cwcis canlynol:

Math o Gwci: Cwcis hollol angenrheidiol

Pwrpas: Mae’r rhain yn gwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithrediad ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o’n gwefan, defnyddio trol siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.

Gallwch ddod o hyd i restr o’r Cwcis a ddefnyddiwn yn yr Atodlen Cwcis.

Gallwch ddewis galluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd. Yn ddiofyn, mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn Cwcis ond gellir newid hyn. Am ragor o fanylion, gweler y ddewislen help yn eich porwr rhyngrwyd.

Gallwch ddewis dileu Cwcis unrhyw bryd; fodd bynnag efallai y byddwch yn colli unrhyw wybodaeth sy’n eich galluogi i gael mynediad i’r Wefan yn gyflymach ac yn fwy effeithlon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gosodiadau personoli.

Argymhellir eich bod yn sicrhau bod eich porwr rhyngrwyd yn gyfredol a’ch bod yn ymgynghori â’r cymorth a’r arweiniad a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd os ydych yn ansicr ynghylch addasu eich gosodiadau preifatrwydd.

I gael rhagor o wybodaeth yn gyffredinol am gwcis, gan gynnwys sut i’w hanalluogi, ewch i aboutcookies.org. Byddwch hefyd yn dod o hyd i fanylion ar sut i ddileu cwcis o’ch cyfrifiadur.

Termau cyffredinol

Ni chewch drosglwyddo unrhyw un o’ch hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn i unrhyw berson arall. Gallwn drosglwyddo ein hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau’n cael eu heffeithio.

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth yn y polisi preifatrwydd hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, ystyrir bod y ddarpariaeth neu’r rhan-ddarpariaeth honno, i’r graddau sy’n ofynnol, wedi’i dileu, a’r dilysrwydd ac ni fydd y gallu i orfodi darpariaethau eraill y polisi preifatrwydd hwn yn cael ei effeithio.

Oni chytunir fel arall, ni fydd unrhyw oedi, gweithred neu anwaith gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi yn cael ei ystyried yn ildiad o’r hawl neu rwymedi hwnnw, neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.

Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a’i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. Bydd pob anghydfod sy’n codi o dan y Cytundeb yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn cadw’r hawl i newid y polisi preifatrwydd hwn fel y byddwn yn ei ystyried yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar y Wefan a bernir eich bod wedi derbyn telerau’r polisi preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o’r Wefan yn dilyn y newidiadau. Gallwch gysylltu â Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru drwy e-bost yn info@inclusivejournalism.cymru

Cwcis a ddefnyddir

Isod mae rhestr o’r cwcis rydyn ni’n eu defnyddio. Rydym wedi ceisio sicrhau bod hwn yn gyflawn ac yn gyfredol, ond os credwch ein bod wedi methu cwci neu os oes unrhyw anghysondeb, rhowch wybod i ni.

Cwci ymarferoldeb
Rydym yn defnyddio’r cwci sesiwn hwn i’ch cofio a chynnal eich sesiwn tra byddwch yn defnyddio ein gwefan.