Polisi Preifatrwydd 

website divider image
Rhagymadrodd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol rhyngoch chi, Defnyddiwr y Wefan hon a Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, perchennog a darparwr y Wefan hon. Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth o ddifrif.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n defnydd o unrhyw a phob Data a gesglir gennym ni neu a ddarperir gennych chi mewn perthynas â’ch defnydd o’r Wefan.

Dylid darllen y polisi preifatrwydd hwn ochr yn ochr â, ac yn ychwanegol at, ein Telerau ac Amodau, sydd i’w gweld yn: https://inclusivejournalism.cymru/telerau-ac-amodau/?lang=cy

Darllenwch y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus.

Diffiniadau a dehongliad

Yn y polisi preifatrwydd hwn, defnyddir y diffiniadau canlynol:

Data: gyda’i gilydd yr holl wybodaeth y byddwch yn ei chyflwyno i Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru drwy’r Wefan. Mae’r diffiniad hwn yn ymgorffori, lle bo’n berthnasol, y diffiniadau a ddarperir yn y Deddfau Diogelu Data;

Cwcis: ffeil destun fechan a osodir ar eich cyfrifiadur gan y Wefan hon pan fyddwch yn ymweld â rhannau penodol o’r Wefan a/neu pan fyddwch yn defnyddio rhai nodweddion o’r Wefan. Mae manylion y cwcis a ddefnyddir gan y Wefan hon wedi’u nodi yn y polisi Cwcis cysylltiedig 

Cyfreithiau Diogelu Data: unrhyw gyfraith berthnasol sy’n ymwneud â phrosesu Data Personol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r GDPR, ac unrhyw gyfreithiau gweithredu ac atodol cenedlaethol, rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth;

GDPR: Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU;

Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru, ni neu ni: Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru o Walnut Tree House, Glascoed, Sir Fynwy, NP4 0TZ;

Cyfraith Cwcis y DU a’r UE: Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003 fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) (Diwygio) 2011 a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb CE) (Diwygio) 2018;

Defnyddiwr neu chi: unrhyw drydydd parti sy’n cyrchu’r Wefan ac nad yw ychwaith (i) yn cael ei gyflogi gan Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru ac yn gweithredu yng nghwrs ei gyflogaeth neu (ii) wedi’i gyflogi fel ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru a chael mynediad i’r Wefan mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau o’r fath; a

Gwefan: y wefan yr ydych yn ei defnyddio ar hyn o bryd, cynhwysiantnewyddiaduraeth.cymru, ac unrhyw is-barthau o’r wefan hon oni bai eu bod wedi’u heithrio’n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain.

Yn y polisi preifatrwydd hwn, oni bai bod y cyd-destun yn gofyn am ddehongliad gwahanol:

 • mae’r unigol yn cynnwys y lluosog ac i’r gwrthwyneb;

 • mae cyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau yn gyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau’r polisi preifatrwydd hwn;

 • mae cyfeiriad at berson yn cynnwys cwmnïau, endidau’r llywodraeth, ymddiriedolaethau a phartneriaethau;

 • deellir bod “gan gynnwys” yn golygu “gan gynnwys heb gyfyngiad”;

 • mae cyfeiriad at unrhyw ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw addasiad neu ddiwygiad ohoni;

 • nid yw’r penawdau a’r is-benawdau yn rhan o’r polisi preifatrwydd hwn.

Cwmpas y polisi preifatrwydd hwn

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i weithredoedd Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru a Defnyddwyr mewn perthynas â’r Wefan hon yn unig. Nid yw’n ymestyn i unrhyw wefannau y gellir eu cyrchu o’r Wefan hon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw ddolenni y gallwn eu darparu i wefannau cyfryngau cymdeithasol.

At ddibenion y Deddfau Diogelu Data perthnasol, Shirish Kulkarni, Cyfarwyddwr Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, yw’r “rheolwr data”. Mae hyn yn golygu mai Shirish Kulkarni sy’n pennu at ba ddibenion, a’r modd y caiff eich Data ei brosesu.

Data a gasglwyd

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r Data canlynol, sy’n cynnwys Data personol, gennych chi:

 • Gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, fel eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn a gwybodaeth ddemograffig (fel eich oedran, rhyw, tref enedigol a diddordebau) yr ydych yn ei rhoi yn wirfoddol i ni os byddwch yn dewis defnyddio ein ffurflen gofrestru i gofrestru fel aelod o Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru

 • Cyfeiriad IP (a gasglwyd yn awtomatig);

 • math a fersiwn porwr gwe (a gasglwyd yn awtomatig);

 • system weithredu (a gasglwyd yn awtomatig);

Sut rydym yn casglu data

Rydym yn casglu Data yn y ffyrdd canlynol:
a) data yn cael ei roi i ni gennych chi; a
b) cesglir data yn awtomatig.

Data a roddir i ni gennych chi:
Bydd Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn casglu eich Data mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft:

a) Pan fyddwch yn defnyddio ein ffurflen gofrestru i gofrestru fel aelod o Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru
b) pan fyddwch yn cysylltu â ni drwy’r Wefan, dros y ffôn, drwy’r post, e-bost neu drwy unrhyw ddull arall;
c) pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau;
ym mhob achos, yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Data a gesglir yn awtomatig:
I’r graddau y byddwch yn cyrchu’r Wefan, byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig, er enghraifft:

a) rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad â’r Wefan. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wneud gwelliannau i gynnwys a llywio’r Wefan, ac mae’n cynnwys eich cyfeiriad IP, y dyddiad, yr amseroedd a’r amlder y byddwch yn cyrchu’r Wefan a’r ffordd rydych yn defnyddio ac yn rhyngweithio â’i chynnwys.

b) byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig drwy gwcis, yn unol â gosodiadau cwcis eich porwr. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, a sut rydym yn eu defnyddio ar y Wefan, gweler y polisi Cwcis cysylltiedig: https://inclusivejournalism.cymru/polisi-cwcis/?lang=cy

Cadw Data yn ddiogel

Byddwn yn defnyddio mesurau technegol a threfniadol i ddiogelu eich Data, er enghraifft:

a) mae mynediad i’ch cyfrif yn cael ei reoli gan gyfrinair ac enw defnyddiwr sy’n unigryw i chi.
b) rydym yn storio eich Data ar weinyddion diogel.

Mae mesurau technegol a threfniadol yn cynnwys mesurau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o dorri rheolau data. Os ydych yn amau unrhyw gamddefnydd neu golled neu fynediad heb awdurdod i’ch Data, rhowch wybod i ni ar unwaith drwy gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: info@inclusivejournalism.cymru

Os hoffech gael gwybodaeth fanwl gan Get Safe Online ar sut i ddiogelu eich gwybodaeth a’ch cyfrifiaduron a’ch dyfeisiau rhag twyll, lladrad hunaniaeth, firysau a llawer o broblemau ar-lein eraill, ewch i www.getsafeonline.org. Cefnogir Get Safe Online gan Lywodraeth EM a busnesau blaenllaw.

Cadw data

Oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith, byddwn ond yn cadw eich Data ar ein systemau am y cyfnod sy’n angenrheidiol i gyflawni’r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn neu hyd nes y byddwch yn gofyn i’r Data gael ei ddileu.

Hyd yn oed os byddwn yn dileu eich Data, gall barhau ar gyfryngau wrth gefn neu archifol at ddibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddiol.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’ch Data:

 • Hawl i fynediad – yr hawl i ofyn (i) copïau o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch ar unrhyw adeg, neu (ii) ein bod yn addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o’r fath. Os byddwn yn rhoi mynediad i chi i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am hyn, oni bai bod eich cais “yn amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol.” Lle mae gennym ganiatâd cyfreithiol i wneud hynny, gallwn wrthod eich cais. Os byddwn yn gwrthod eich cais, byddwn yn dweud wrthych y rhesymau pam.

 • Yr hawl i gywiro – yr hawl i gael eich Data wedi’i gywiro os yw’n anghywir neu’n anghyflawn.

 • Hawl i ddileu – yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich Data o’n systemau.

 • Yr hawl i gyfyngu ar ein defnydd o’ch Data – yr hawl i’n “rhwystro” rhag defnyddio’ch Data neu gyfyngu ar y ffordd y gallwn ei ddefnyddio.

 • Yr hawl i gludadwyedd data – yr hawl i ofyn i ni symud, copïo neu drosglwyddo eich Data.

 • Hawl i wrthwynebu – yr hawl i wrthwynebu ein defnydd o’ch Data gan gynnwys lle rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon.

I wneud ymholiadau, arfer unrhyw un o’ch hawliau a nodir uchod, neu dynnu eich caniatâd i brosesu eich Data yn ôl (lle mae caniatâd yn sail gyfreithiol i ni ar gyfer prosesu eich Data), cysylltwch â ni trwy’r cyfeiriad e-bost hwn: info@inclusivejournalism.cymru

Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd yr ymdrinnir â chwyn a wnewch mewn perthynas â’ch Data gennym ni, efallai y gallwch gyfeirio’ch cwyn at yr awdurdod diogelu data perthnasol. Ar gyfer y DU, dyma Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr ICO ar eu gwefan yn https://ico.org.uk/.

Mae’n bwysig bod y Data sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich Data yn newid yn ystod y cyfnod rydym yn ei gadw.

Dolenni i wefannau eraill

Gall y Wefan hon, o bryd i’w gilydd, ddarparu dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau o’r fath ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn. Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn ymestyn i’ch defnydd o wefannau o’r fath. Fe’ch cynghorir i ddarllen y polisi preifatrwydd neu ddatganiad gwefannau eraill cyn eu defnyddio.

Newidiadau mewn perchnogaeth a rheolaeth busnes

Gall Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru, o bryd i’w gilydd, ehangu neu leihau ein busnes a gall hyn olygu gwerthu a/neu drosglwyddo rheolaeth o’r cyfan neu ran o Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru. Bydd data a ddarperir gan Ddefnyddwyr, lle mae’n berthnasol i unrhyw ran o’n busnes a drosglwyddir felly, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â’r rhan honno a bydd y perchennog newydd neu’r parti sy’n rheoli newydd, o dan delerau’r polisi preifatrwydd hwn, yn cael defnyddio’r Data ar gyfer at y dibenion y cafodd ei gyflenwi i ni yn wreiddiol.

Gallwn hefyd ddatgelu Data i ddarpar brynwr ein busnes neu unrhyw ran ohono.

Yn yr achosion uchod, byddwn yn cymryd camau gyda’r nod o sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.