Telerau ac  Amodau 

website divider image
Rhagymadrodd

Mae’r telerau ac amodau hyn yn berthnasol rhyngoch chi, Defnyddiwr y Wefan hon (gan gynnwys unrhyw is-barthau, oni bai eu bod wedi’u heithrio’n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain), a Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, perchennog a gweithredwr y Wefan hon.

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus, gan eu bod yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol. Ystyrir bod eich cytundeb i gydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn a chael eich rhwymo ganddynt yn digwydd ar eich defnydd cyntaf o’r Wefan. Os nad ydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn, dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan ar unwaith.

Yn y telerau ac amodau hyn, mae Defnyddiwr yn golygu unrhyw drydydd parti sy’n cyrchu’r Wefan ac nad yw ychwaith

(i) yn cael ei gyflogi gan Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru ac yn gweithredu yng nghwrs ei gyflogaeth neu
(ii) wedi’i gyflogi fel ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru a chael mynediad i’r Wefan mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau o’r fath.

Eiddo deallusol

Mae’r holl Gynnwys sydd wedi’i gynnwys ar y Wefan, oni bai ei fod yn cael ei lwytho i fyny gan Ddefnyddwyr, yn eiddo i Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, ein cymdeithion neu drydydd partïon perthnasol eraill. Yn y telerau ac amodau hyn, mae Cynnwys yn golygu unrhyw destun, graffeg, delweddau, sain, fideo, meddalwedd, casgliadau data, cynllun tudalen, cod a meddalwedd sylfaenol ac unrhyw fath arall o wybodaeth y gellir ei storio mewn cyfrifiadur sy’n ymddangos ar gyfrifiadur neu’n ffurfio rhan ohono.

y Wefan hon, gan gynnwys unrhyw gynnwys o’r fath a uwchlwythwyd gan Ddefnyddwyr. Trwy barhau i ddefnyddio’r Wefan rydych yn cydnabod bod Cynnwys o’r fath wedi’i ddiogelu gan hawlfraint, nodau masnach, hawliau cronfa ddata a hawliau eiddo deallusol eraill. Ni ddylid dehongli dim ar y wefan hon fel un sy’n caniatáu, trwy oblygiad, estopel, neu fel arall, unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw nod masnach, logo neu nod gwasanaeth a arddangosir ar y safle heb ganiatâd ysgrifenedig y perchennog ymlaen llaw.

Gallwch, at eich defnydd personol, anfasnachol yn unig, wneud y canlynol:

  • Adalw, arddangos a gweld y Cynnwys ar sgrin cyfrifiadur

  • Lawrlwytho a storio y Cynnwys ar ffurf electronig ar ddisg (ond nid ar unrhyw weinydd neu ddyfais storio arall sy’n gysylltiedig â rhwydwaith)

  • Argraffu un copi o’r Cynnwys

Ni ddylech fel arall atgynhyrchu, addasu, copïo, dosbarthu na defnyddio unrhyw Gynnwys at ddibenion masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru.

Defnydd gwaharddedig

Ni chewch ddefnyddio’r Wefan at unrhyw un o’r dibenion canlynol:

a) mewn unrhyw ffordd sy’n achosi, neu a allai achosi, niwed i’r Wefan neu sy’n ymyrryd â defnydd neu fwynhad unrhyw berson arall o’r Wefan;
b) mewn unrhyw ffordd sy’n niweidiol, yn anghyfreithlon, yn sarhaus, yn aflonyddu, yn fygythiol neu fel arall yn annymunol neu’n torri unrhyw gyfraith, rheoliad neu orchymyn llywodraethol perthnasol;
c) gwneud, trosglwyddo neu storio copïau electronig o Gynnwys a ddiogelir gan hawlfraint heb ganiatâd y perchennog.

Dolenni i wefannau eraill

Gall y Wefan hon gynnwys dolenni i wefannau eraill. Oni nodir yn benodol, nid yw’r gwefannau hyn o dan reolaeth Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru na’n cymdeithion.
Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys Gwefannau o’r fath ac yn gwadu atebolrwydd am unrhyw a phob math o golled neu ddifrod sy’n deillio o’u defnyddio.
Nid yw cynnwys dolen i wefan arall ar y Wefan hon yn awgrymu unrhyw gymeradwyaeth i’r gwefannau eu hunain na’r rhai sy’n eu rheoli.

Polisi preifatrwydd

Mae defnydd o’r Wefan hefyd yn cael ei lywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd, sydd wedi’i ymgorffori yn y telerau ac amodau hyn gan y cyfeiriad hwn. I weld y Polisi Preifatrwydd, cliciwch yma .

Argaeledd y Wefan ac ymwadiadau

Mae unrhyw gyfleusterau, offer, gwasanaethau neu wybodaeth ar-lein y mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn eu darparu drwy’r Wefan (y Gwasanaeth) yn cael eu darparu “fel y mae” ac “fel sydd ar gael”. Nid ydym yn rhoi unrhyw warant y bydd y Gwasanaeth yn rhydd o ddiffygion. I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn darparu unrhyw warantau (mynegedig neu ymhlyg) o addasrwydd at ddiben penodol, cywirdeb gwybodaeth, cydnawsedd ac ansawdd boddhaol. Nid yw Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru o dan unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru gwybodaeth ar y Wefan.

Tra bod Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn gwneud ymdrechion rhesymol i sicrhau bod y Wefan yn ddiogel ac yn rhydd o wallau, firysau a meddalwedd faleisus arall, nid ydym yn rhoi unrhyw warant na gwarant yn hynny o beth ac mae pob Defnyddiwr yn cymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch eu hunain, eu manylion personol a’u cyfrifiaduron.
Nid yw Inclusive Journalism Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw amhariad neu ddiffyg argaeledd y Wefan.

Mae Inclusive Journalism Cymru yn cadw’r hawl i newid, atal neu derfynu unrhyw ran (neu’r cyfan) o’r Wefan gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw gynnyrch a/neu wasanaethau sydd ar gael. Bydd y telerau ac amodau hyn yn parhau i fod yn berthnasol i unrhyw fersiwn addasedig o’r Wefan oni bai y nodir yn benodol fel arall.

Cyfyngu ar atebolrwydd

Ni fydd unrhyw beth yn y telerau ac amodau hyn yn:

(a) cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu eich atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i’n hesgeulustod ni neu’ch esgeulustod, fel y bo’n berthnasol;
(b) cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu eich atebolrwydd am dwyll neu gamliwio twyllodrus; neu
(c) cyfyngu neu eithrio unrhyw rai o’n rhwymedigaethau ni neu’ch rhwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan gyfraith berthnasol.

Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion sy’n deillio o ddigwyddiadau y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid yw Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw un o’r canlynol:

a) unrhyw golledion busnes, megis colli elw, incwm, refeniw, arbedion a ragwelir, busnes, contractau, ewyllys da neu gyfleoedd masnachol;
b) colli neu lygru unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd;
c) unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Cyffredinol

Ni chewch drosglwyddo unrhyw un o’ch hawliau o dan y telerau ac amodau hyn i unrhyw berson arall. Gallwn drosglwyddo ein hawliau o dan y telerau ac amodau hyn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau yn cael eu heffeithio.

Gall y telerau ac amodau hyn gael eu hamrywio gennym ni o bryd i’w gilydd. Bydd telerau diwygiedig o’r fath yn berthnasol i’r Wefan o’r dyddiad cyhoeddi. Dylai defnyddwyr wirio’r telerau ac amodau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r fersiwn gyfredol ar y pryd.

Mae’r telerau ac amodau hyn ynghyd â’r Polisi Preifatrwydd yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y partïon sy’n ymwneud â’i destun ac yn disodli’r holl drafodaethau, trefniadau neu gytundebau blaenorol a allai fod wedi digwydd mewn perthynas â’r telerau ac amodau.

Ni fydd Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 yn berthnasol i’r telerau ac amodau hyn ac ni fydd gan unrhyw drydydd parti unrhyw hawl i orfodi neu ddibynnu ar unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau hyn.

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau hyn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, bernir bod y ddarpariaeth honno neu’r rhan-ddarpariaeth honno, i’r graddau sy’n ofynnol, wedi’i dileu, ac ni fydd dilysrwydd a gorfodadwyedd darpariaethau eraill y telerau ac amodau hyn yn cael eu heffeithio.

Oni chytunir fel arall, ni fydd unrhyw oedi, gweithred neu anwaith gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi yn cael ei ystyried yn ildiad o’r hawl neu rwymedi hwnnw, neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.

Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a’i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr a bydd pob anghydfod sy’n codi o dan y Cytundeb (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghytundebol) yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Cymru a Lloegr.

Manylion Newyddiaduraeth Cynhwysol Cymru

Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru o Walnut Tree House, Glascoed, Sir Fynwy, NP4 0TZ sy’n gweithredu’r Wefan inclusivejournalism.cymru.

Gallwch gysylltu â Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru drwy e-bost ar info@inclusivejournalism.cymru