Rhannu Ein Hegwyddorion

30/08/2023 | Inclusive Journalism Cymru

Pan gychwynnwyd Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, ein gweledigaeth oedd rhwydwaith cymedrol, anffurfiol yn cynnig cefnogaeth a chysylltiad gan gymheiriaid. Eto i gyd, trawsnewidiodd yr angen aruthrol yn y gymuned ein gweledigaeth, gan ei gwneud yn amlwg bod llawer yn ystyried Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru fel ased anhepgor. Ysgogodd hyn ni i ffurfioli ein menter, gan bwysleisio tryloywder, llywodraethu cadarn, a chynaliadwyedd.

Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru bellach yn Gwmni Buddiannau Cymunedol ac, fel tîm, rydym wedi ymrwymo i wasanaethu anghenion newyddiadurwyr ymylol yng Nghymru – ein cymuned.

I wneud hynny, gwnaethom dreulio amser yn gweithio gydag Opus Independents, menter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar yr union fath o newid systemig yr ydym am ei gyflawni, i ddatblygu’r Fframwaith Strategol yr ydym yn ei rannu yma. Mae’n amlinellu ein:

  • Egwyddorion Llywodraethu a Phenderfynu
  • Llwybrau Aelodaeth
  • Theori Newid
  • Strategaeth Ymlyniad, Partneriaeth ac Incwm a Enillir a
  • Rhagamcanion Cyllideb a Chyllid 

 

Mae Theori Newid, yn arbennig, yn nodi ein gwerthoedd a’n hegwyddorion ac yn llywio popeth a wnawn. Nid ydym yn honni ein bod yn berffaith, ac rydym yn gwybod na fyddwn yn cael popeth yn iawn, ond rydym yn gobeithio y bydd y fframwaith hwn yn helpu aelodau i ddeall y gwaith rydym yn ei wneud, pam rydym yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Ond dyma ddechrau sgwrs, yn hytrach na diwedd. Rydym am i hon fod yn ddogfen fyw, wedi’i llunio gan ein haelodau. Mae croeso bob amser i chi gysylltu â ni ar info@inclusivejournalism.cymru os oes gennych unrhyw syniadau, cwestiynau neu awgrymiadau.

Cliciwch yma i weld y dogfennau llawn.